ROZPORZĄDZENIE

AKTUALNOŚCI » ROZPORZĄDZENIE

Data:10.08.2020

Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego  Przedszkola „ Różany Dworek” w Zieleniewie

 z dnia 10.08.2020 r.

 w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w  Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie  w związku z wystąpieniem COVID-19
Na podstawie: art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.) oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2020 r. i 04.05.2020 r.(w załączeniu do procedury) zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadzam w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do zapoznania się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz ich bezwzględnego przestrzegania i stosowania.

§3.

 Zarządzenie za pośrednictwem poczty służbowej e-mail przekazane nauczycielom i rodzicom za pośrednictwem strony internetowej przedszkola rozanydworek.com.pl.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie w związku z wystąpieniem COVID-19

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 §1. Zasady ogólne

  1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie, zwanym dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Różany Dworek” w Zieleniewie, zwany dalej Dyrektorem.

2. W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie Urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.

4. Należy ograniczyć do minimum opiekę nad dziećmi przez personel powyżej 60 roku życia.

5. Należy poinformować rodzica o konieczności zaopatrzenia dziecka w osobistą osłonę nosa - dzieci powyżej 4 roku życia.

6. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i opiekuna,  powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS

 7. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

 8. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. W przypadku wejścia na teren szatni rodzica – temperatura mierzona jest również Rodzicowi

9. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

10.Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

11.Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

12. Z sal usunąć należy wszystkie zabawki, przedmioty, który dezynfekcja może sprawiać kłopoty, np. pluszowe misie, dywany, książki, puzzle.

§2. Zadania organów przedszkola

I. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu.

 2) Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynku, na każdej sali, w izolatce, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy lub produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego.

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem.

4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, termometr bezdotykowy i oraz płyn do dezynfekcji rąk

 5) Udostępnia pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

II. Dyrektor:

1) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

2) Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

3) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce.

4) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.

5) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.

 6) współpracuje ze służbami sanitarnymi.

7) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 8) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości Ci sami opiekunowie.

9) Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej oraz na stronie internetowej przedszkola.

III. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a) regularnego mycia rąk przez min. 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych,

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,

d) dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,

e) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci,

f) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa,

g) zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

2) Pracownicy pomocniczy oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.

3) Powinien mieć dostęp do środków ochrony osobistej tj. rękawiczek, maseczek, przyłbicy.

 4) Powinien wiedzieć jak postępować z dzieckiem zakażonym – musi znać i stosować w praktyce procedurę postępowania na wypadek pojawienia się zakażenia COVID-19.

5) Powinien zadzwonić niezwłocznie do dyrektora placówki w momencie wystąpienia niepokojących objawów(pracownik pod żadnym pozorem nie powinien przychodzić do placówki) np. mocnego kataru, zapalenia górnych dróg oddechowych, gorączki.

IV. Nauczyciele, opiekunowie:

1) Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami dot. bhp.

2) Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce – w tym przy wejściu do sali ,po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

3) Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

 4) Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach.

 5) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

6) Wyjaśniają i ustawicznie przypominają zasady zachowania się podczas kasłania, kichania, ziewania, wydmuchiwania nosa.

7) Ustawicznie przypominają zasady unikania dotykania ust, nosa, oczu.

8) Sprawują ustawiczny nadzór nad zabawą, przeciwdziałając tworzeniu się większych skupisk dzieci w sali.

 9) Organizują wyjścia dzieci na powietrze tylko w obrębie terenu przedszkola.

10) Nie wyrażają zgody na pozostawianie w sali zabawek, przedmiotów zabranych z domu

11) Nie wyrażają zgody na przynoszenie przez dzieci do sali pojemników z napojami, produktami żywnościowymi.

12) Zapewniają korzystanie z dystrybutora wody, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Woda będzie podawana dzieciom wyłącznie przez pracowników.

13) Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy.

14) Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów.

15) Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

16) Nauczyciel w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest chore (np. manifestuje niepokojące objawy temperatury 37,50C i powyżej) i może zarażać inne dzieci, izoluje dziecko w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, informuje o tym dyrektora, a następnie kontaktuje się z rodzicami, aby odebrali dziecko i skontaktowali się z lekarzem – załącznik nr 2.

V. Pracownicy obsługi:

 1) Dezynfekują każdorazowo wykorzystywane przez dzieci zabawki, sprzęt sportowy, również ten wykorzystywany podczas zabaw na terenie placu zabaw.

2) Dezynfekują kilka razy dziennie blaty stolików, krzesełka, szafki ubraniowe, powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, włączniki), ciągi komunikacyjne.

3) Dezynfekują sanitariaty po każdorazowym korzystaniu z nich przez dzieci.

4) Wietrzą salę, co najmniej raz w ciągu godziny.

5) Przeprowadzają gruntowną dezynfekcję sal po opuszczeniu placówki przez dzieci

 6) Prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych – załącznik nr 3, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.

7) Przeprowadzają dezynfekcję ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8) Wszystkie powierzchnie płaskie, poręcze, klamki, wyłączniki itp. dezynfekują po skończonych zajęciach.

9) Dezynfekują łazienki w całości dwa raz dziennie: rano przed przyjściem dzieci i po opuszczeniu przez dzieci placówki tj.: podłogi, ściany, zlewy, krany, klamki, muszle klozetowe, kontakty.

10) Muszle klozetowe, krany i umywalki dezynfekują po każdym użyciu.

11) Zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet zewnętrznych.

§3. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

2. Rodzic jest zobowiązany do codziennego złożenia i podpisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka wraz z telefonami kontaktowymi– załącznik nr 4.

 3. Rodzic jest zobowiązany do pobrania ze strony internetowej przedszkola oświadczenia – załącznik nr 1, wypełnienia i dostarczenia go do przedszkola, najpóźniej w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

4. Brak złożenia oświadczenia skutkuje brakiem możliwości wejścia dziecka do przedszkola.

 5. Rodzic z dzieckiem wchodzi do przedsionka przedszkola.

6. W „śluzie” (przedsionku przedszkola) może znajdować się jedna osoba/rodzic wraz z dzieckiem.

7. Pozostali rodzice z dziećmi czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 1,5 metrowych. Wchodzą do przedsionka po informacji od pracownika przedszkola znajdującego się przy drzwiach, który kieruje przemieszczaniem się osób wchodzących i wychodzących w bezpiecznej odległości.

8. Rodzic powinien posiadać maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.

 9. Niezwłocznie po wejściu rodzic zdejmuje i zabiera ze sobą maseczkę dziecka, dezynfekuje ręce i wkłada rękawiczki.

 10.Wyznaczony pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury rodzica i dziecka – załącznik nr 5. Rodzic wypełnia oświadczenia . Jeżeli dziecko i rodzic, nie wykazują objawów chorobowych, rodzic z dzieckiem wchodzi do szatni, z uwzględnieniem zasady jedno dziecko i rodzic na 15 m2 danej szatni, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).

11.Po wyjściu z szatni rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza je do odpowiedniej sali. Rodzic nie wchodzi na teren przedszkola. Rodzic opuszcza przedszkole.

12.W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie wpuszcza dziecka i rodzica do przedszkola.

 13.Informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

14.Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

15.Rodzic jest zobowiązany zabrać dziecko i niezwłocznie opuścić przedszkole.

 16.Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

17.Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola w przedsionku przedszkola. W razie potrzeby rodzic legitymuje się dowodem osobistym. Pracownik przedszkola sprawdza upoważnienie do odbioru.

18.Po uzyskaniu wyżej wymienionej informacji osoba odbierająca oczekuje na przyprowadzenie dziecka w przedsionku.

19.Po zejściu odbieranego dziecka z sali – rodzic wychodzi z przedsionka, odbiera dziecko od pracownika, udaje się z nim do szatni

20.Pozostali rodzice czekają przed budynkiem w odstępach co najmniej 1,5 metrowych. Wchodzą do przedsionka po informacji od pracownika przedszkola znajdującego się przy drzwiach, który kieruje przemieszczaniem się osób wchodzących i wychodzących w bezpiecznej odległości

21.Pracownicy przy przyjęciu dzieci do przedszkola oraz przy odbiorze dzieci posiadają zabezpieczenie w postaci osłony nosa i ust oraz rękawiczki.

 §4. Organizacja żywienia dzieci

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 3. Pracownicy kuchni:

1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki. 2) Myją ręce:

a) przed rozpoczęciem pracy,

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f) po skorzystaniu z toalety,

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

 h) po jedzeniu, piciu .

 3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 4) Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

 5) Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

6) Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola.

8) Pracownicy kuchni powinni pracować w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.

9) Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

10) Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 11) Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach, a po jedzeniu wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

12) Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

 

§5. Wyjścia na zewnątrz

1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

3. Na placu zabaw, na wyznaczonym terenie, może przebywać jednocześnie jedna grupa.

 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na rozpoczęcie każdego dnia pracy są dezynfekowane(należy zwrócić uwagę na wszystkie metalowe elementy tj. uchwyty, poręcze itp.), a w przypadku braku takiej możliwości będą zabezpieczone taśmą.

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

§6. Przyjmowanie petentów w placówce

1. Pracownik przyjmujący petenta powinien być wyposażony w rękawiczki i maseczkę lub przyłbicę.

2. Pracownik placówki powinien zmierzyć temperaturę osobie przychodzącej.

3. Osoba przychodząca powinna zdjąć swoje rękawiczki i wyrzucić je do kosza i dopiero zdezynfekować ręce – nowe rękawiczki wyda mu pracownik przedszkola.

4. Pracownik placówki powinien najkrótszą drogą zaprowadzić petenta w miejsce załatwienia sprawy i tą samą drogą wyprowadzić go z placówki.

 

 §7. Izolatka – wydzielone pomieszczenie lub wyznaczony obszar

1. Wydzielone pomieszczenie – wydzielając pomieszczenie należy pamiętać o tym, że:

 1) w pomieszczeniu lub jego pobliżu powinna znajdować się łazienka

 2) pomieszczenie powinno być łatwe do dezynfekcji, tzw. usunąć z niego: dywany, zabawki pluszowe, kartki, książki (ogólnie papier),

3) w pomieszczeniu powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

4) pomieszczenie powinno być wyposażone w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawiczki, maseczka i przyłbica,

2. Wydzielony obszar :

1) obszar, w którym osoba odizolowana jest odsunięta od osób zdrowych co najmniej 2m, z bliskim dostępem do łazienki.

 2) w obszarze powinno się znajdować miejsce do położenia się (bardzo ważne jeśli chodzi o dzieci),

 3) obszar wydzielony powinien być wyposażony w środki ochrony indywidualnej (chodzi tu o opiekuna dziecka) tj. rękawice, maseczka i przyłbica,

4) po skończonej izolacji, pomieszczenie/obszar wydzielony, łazienka, środki ochrony indywidualnej, korytarz i miejsca przez które przechodziła osoba zakażona do wyjścia powinny być zdezynfekowane.

 

§8 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

 2. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki , termometr bezdotykowy, oraz płyn do dezynfekcji rąk.

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5. Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Pogotowie Ratunkowe i stosuje się do ich zaleceń.

7. Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 8. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

10.Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy drzwiach wyjścia awaryjnego od strony placu zabaw.

11.Do pracy mogą się zgłosić tylko zdrowe osoby (w razie podejrzenia o jakąkolwiek infekcję pracownik powinien telefonicznie powiadomić przełożonego o nieobecności – pracownik pod żadnym pozorem nie może pojawić się w pracy).

 12.W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

13.Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci. 14.Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną -załącznik 6

15.Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

16.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 17.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

18.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

19.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

20.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

§9. Ważne telefony

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pn.-pt. 7: 25 -15:00 – tel. 94 3523554 Całodobowo (awaryjny, tylko w nagłych wypadkach) - 694493755 lub 692416706

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Arkońska, Szczecin - tel. (centrala) 9181139000

 3. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna numer alarmowy w godzinach od 6:00 do 22:00, 914340437, informacja całodobowa dotycząca koronawirusa w godzinach 7:25 -20:00 - 608229942, 608229963

4. Całodobowa infolinia NFZ – tel. 800 190 590 5. Urząd Miasta Referat Oświaty –

w godz. 07:30-15.30 tel. 94 35 51 610 , 94 35 51 611/12

6. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie – tel. 91 4303342

 

§10. Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 10 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania

 

 

Załącznik 2

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek”

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

Oświadczenie

Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy świadomy/świadoma zagrożenia zakażeniem COVD-19 jakie niesie z sobą pobyt mojego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie ul. Różana 8. Biorąc to pod uwagę wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojemu dziecku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. codziennie na „wejściu” do przedszkola oraz w czasie pobytu w placówce.

 

W celu lepszego kontaktu ze mną, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz innych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, które w rozdziale "Organizacja opieki w podmiocie " w punkcie 20-tym cytat „Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu” zobowiązuję się do pozostawienia numerów kontaktowych (jeden numer prywaty, drugi numer np. do pracy), w celu lepszego i szybkiego kontaktu w momencie zaistnienia sytuacji zagrożenia. Jednocześnie przyjmuję do widomości, że w momencie nieodebrania telefonu lub nie zgłoszenia się po dziecko w ciągu 30-40 minut od rozmowy (chodzi tu o sytuację kiedy dziecko ma gorączkę powyżej 38 o C) zostaną powiadomione służby sanitarne i pogotowie ratunkowe.

 numery telefonów do rodziców/osób upoważnionych

 1. ...................................................................................................................................................... imię, nazwisko/pokrewieństwo/numer telefonu

2. ......................................................................................................................................................

 

1. ...................................................................................................................................................... nazwa zakładu pracy/numer telefonu

2. ...................................................................................................................................................... nazwa zakładu pracy/numer telefonu

 

 

 

 .......................................................................................

czytelny podpis rodzica /opiekuna – pełne imię i nazwisko

 

 

 

 

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. informuję, że:

a) administratorem danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest Niepubliczne Przedszkole „ Różany Dworek” w Zieleniewie ul. Różana 8, 78-100 Zieleniewo,

 b) aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Przedszkola pod adresem www.rozanydworek.com.pl

c) dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

d) administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka innym odbiorcom niż te podmioty, które są upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, e) dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

 f) dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.

g) rodzic/opiekun prawny dziecka posiada prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, a także, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda rodzica/opiekuna prawnego, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

h) rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 i) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 j) w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

 

 

………………………………………………………………                                               ……………………………………………. Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego Dziecka                                                    Podpis Administratora

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 4

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek”

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O STANIE ZDROWIA DZIECKA PRZED WEJŚCIEM W DANYM DNIU

 DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „RÓZANY DWOREK” W ZIELENIEWIE

 Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………

Okres: 24.08-28.08.2020

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

DATA

PODPIS RODZICA

PODPIS DYREKTORA

Oświadczam, że moje dziecko:

š jest zdrowe,

š nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,

š Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

24.08.2020

 

 

Oświadczam, że moje dziecko:

š jest zdrowe,

š nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,

š Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

25.08.2020

 

 

Oświadczam, że moje dziecko:

š jest zdrowe,

š nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,

š Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

26.08.2020

 

 

Oświadczam, że moje dziecko:

š jest zdrowe,

š nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,

š Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

27.08.2020

 

 

Oświadczam, że moje dziecko:

š jest zdrowe,

š nie występują u niego: podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności z oddychaniem,

š Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, nikt nie przebywa w izolacji, ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

28.08.2020

 

 

 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 5

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek”

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

TYGODNIOWY MONITORING POMIARU TEMPERATURY DZIECKA PODCZAS JEGO POBYTU

 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „RÓŻANY DWOREK” W ZIELENIEWIE

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Okres pobytu : od 24.08.2020 r.  do 28.08.2020 r.

 

DATA

POMIAR TEMERATURY PRZY WEJŚCIU

PODPIS RODZICA

POMIAR TEMPERARTURY

GODZ.11:00

PODPIS NAUCZYCIELA

PODPIS DYREKTORA

24.08.2020

 

 

 

 

 

 

25.08.2020

 

 

 

 

 

 

26.08.2020

 

 

 

 

 

 

27.08.2020

 

 

 

 

 

 

28.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 3

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w związku z wystąpieniem COVID-19

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA TOALETY DZIECIĘCE

Lp

Data

godzina

Czynność wykonywana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

1. mycie i dezynfekcja zlewów

2. mycie i dezynfekcja muszli klozetowych

3. mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.

 4. mycie luster

5. mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich, jak podłogi, ściany, drzwi

6. opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

 

UWAGA!!!!!!

NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA SALA DYDAKTYCZNA

Lp

Data

godzina

Czynność wykonywana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

1. mycie i dezynfekcja zabawek

2. mycie i dezynfekcja półek, szafek, parapetów, drzwi

3. mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich tj blaty, drzwi, stoły, szafki, parapety, podłogi

4. mycie i dezynfekcja pozostałych elementów wyposażenia sali tj. klamki, krzesła, włączniki itp. 5. odkurzanie

6. mycie okien

7. odkurzanie ścian i sufitów

 8. mycie lamp

9. opróżnianie i dezynfekcja kosza na śmieci

 

 

UWAGA!!!!!!

NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJi

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA KORYTARZE, HOLL

Lp

Data

godzina

Czynność wykonywana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

1. zamiatanie

2. mycie i dezynfekcja podłogi

3. mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich tj. drzwi, szafki, parapety, podłogi

 4. mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.

5. mycie okien

6. odkurzanie ścian, sufitów

7. ścieranie kurzu

8. mycie lamp

9. opróżnianie kosza na śmieci

 

UWAGA!!!!!!

NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA TOALETA PERSONELU

Lp

Data

godzina

Czynność wykonywana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

1. mycie i dezynfekcja zlewów

2. mycie i dezynfekcja muszli klozetowych

3. mycie i dezynfekcja pozostałych elementów tj. klamki, włączniki itp.

4. mycie luster

5. mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich, jak podłogi, ściany, drzwi

6. opróżnianie i dezynfekcja pojemnika na śmieci

 

UWAGA!!!!!!

NALEŻY BEZWGLEDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASADY OBOWIĄZKU WIETRZENIA POMIESZCZEŃ KAŻDORAZOWO PO PRZEPROWADZENIU DEZYNFEKCJI

 

 

KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI PLACU ZABAW

Lp

Data

godzina

Czynność wykonywana

Podpis osoby wykonującej

Podpis osoby kontrolującej

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

1. mycie i dezynfekcja sprzętu na placu zabaw

 

Załącznik 6

do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek”

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

......... ..........................................

(miejscowość, data)

Niepubliczne Przedszkole

„ Różany Dworek” w Zieleniewie

Ul. Różana 8

78-100 Zieleniewo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

W Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8

78-100 Kołobrzeg

 

 

INFORMACJA

o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), informuję, że w dniu .......................................  u pracownika ...............................................................................

zam. ...................................................................................................................................  , zatrudnionego w Niepublicznym Przedszkolu „ Różany Dworek” w Zieleniewie na stanowisku ................................................................................................. , wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. .................................................................................... Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.

 

 

 

 

 

 

...............................................

(podpis dyrektora przedszkola)