Regulamin Przedszkola

O PRZEDSZKOLU » Regulamin Przedszkola

Organizacja

        Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.
Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.
Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.
Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, ręcznik w łazience oraz osobny leżak z pościelą.
W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola. Do Przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.

 

Zadania Przedszkola

 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 • Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
 • Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
 • Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.
 • Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.


 

Prawa dziecka

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo -dydaktycznego,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest:
 1. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 2. poszanowania własności,
 3. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
 4. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.


 
Prawa i obowiązki rodziców

 • Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dzieci do potrzeb pracy przedszkola.


Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
 • przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem,
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.