Rozkład Dnia

O PRZEDSZKOLU » Rozkład Dnia

6:30-8:30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Swobodne zabawy dzieci w wybranych kącikach tematycznych oraz według własnych pomysłów, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, indywidualne rozmowy z dziećmi zgodnie z ich zainteresowaniem, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Czynności porządkowe oraz higieniczne.

8:30-9:00

ŚNIADANIE

Kształtowanie prawidłowych postaw oraz kulturalnego spożywania posiłków.

9:00–11:30

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia w poszczególnych grupach realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,zabawy kierowane, tematyczne, ruchowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, swobodne zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe.

11:30-12:00

OBIAD (pierwsze danie)

Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu, kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.


12:00-14:00
DRZEMKA POOBIEDNIA gr I
12:00-14:00


RELAKS POOBIEDNI w grupach starszych ( II-IV)

relaks z muzyką, literaturą, wyciszenie, higiena umysłu, zajęcia wyrównawcze – indywidualne i w małych grupach, zajęcia dodatkowe j. angielski, j. niemiecki, rytmika, zajęcia komputerowe, zabawy z matematyką, gimnastyka korekcyjna, zabawy swobodne wg pomysłów i zainteresowań dzieci gry i zabawy na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe.

14:00-14:30

OBIAD (drugie danie)

doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków oraz prawidłowego posługiwania się sztućcami.

14:30 – 16:30

 

Kwadrans na bajkę, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi pozostałe dzieci zabawy dowolne, konsultacje z psychologiem, zajęcia logopedyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!

 

Rozkład dnia okresowo może ulec przesunięciom czasowym ze względu na organizowane wyjścia i wyjazdy na wycieczki czy uroczystości przedszkolne.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia zalecane warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z dnia 15.01.2009 r. Nr 4, poz. 17)